Föreningspolicy

Här finner du den policy Föreningsutskottet skrivit i syfte att alla föreningar ska kunna finnas på lika villkor. Policyn kan komma att revideras under året.

Antagen 2018-05-23

Senast reviderad 2020-11-27

 

§1 Krav för bildande av elevförening

 

mom 1 Föreningsutskottet har beslutsrätt i frågor om elevföreningars bildande, om styrelsen ej beslutar annat.

 

mom 2 För att en elevförening skall godkännas måste den

 

      • uppfylla de krav och följa de regleringar som stadgas i denna Föreningspolicy

      • ha minst en (1) kontaktperson som är medlem i Södra Latins Elevkår.
         

mom 3 Om en elevförening bryter mot föreningspolicyn reserverar sig Föreningsutskottet full rätt att häva elevföreningens godkännande till dess att tvisten är löst.

 

mom 4 En elevförening måste vara öppen för alla om den ej inriktar sig mot marginaliserade grupper för att skapa trygga rum. Om en förening har för syfte att verka som tryggt rum måste de välkomna alla inom den marginaliserade gruppen som de riktar sig till.

 

mom 5 Godkända elevföreningar måste värna om allas lika värde och demokrati. Verksamhet som är exklusiv för en viss grupp inom föreningen är ej tillåten, och kan resultera i att föreningens godkännande hävs.

 

§2 Ansvar

 

mom 1 En elevförening företräds av en eller flera kontaktpersoner.

 

mom 2 Elevföreningens kontaktperson/kontaktpersoner ansvarar för all verksamhet som bedrivs i elevföreningens namn.

 

mom 3 Koden till föreningslokalen får endast ges ut till kontaktpersoner, och skall ej spridas till utomstående. 

 

§3 Mötestillfällen

 

mom 1 Alkohol, droger, tobak eller andra berusningsmedel får ej konsumeras i Föreningslokalen eller under ett av elevföreningens möten, oavsett var elevföreningen sammanträder.

 

mom 2 Varje föreningsmöte skall inledas med en namn- och pronomenrunda för att alla ska känna sig välkomna och inkluderande i föreningen.

 

mom 3 Godkända elevföreningar måste även vara öppna för elever som ej går på Södra Latins Gymnasium. Dock skall verksamheten rikta sig främst till elever på Södra Latins Gymnasium.

 

mom 4 Partipolitisk eller ideologisk hets får ej förekomma i Föreningslokalen eller när en elevförening sammanträder.

 

§4 Kommunikation

 

mom 1 All kommunikation mellan elevföreningar, Södra Latins Elevkårs organ, Södra Latins Elevkårs förtroendevalda eller andra parter skall genomsyras av tillmötesgående och respekt.

 

 

§5 Stöd till nya eller små föreningar

 

mom 1 Förhållandevis små och/eller nystartade föreningar skall av såväl Södra Latins Elevkårs organ som av godkända föreningar stödjas i etableringen av sin verksamhet.

 

§6 Föreningslokalen

 

mom 1 Föreningslokalens syfte är att vara en lokal för godkända föreningar, och bör alltså i första hand användas för elevföreningarnas verksamhet. Utomstående aktiviteter är tillåtna då ingen föreningsaktivitet pågår, eller om aktiviteten godkänns av föreningen som bokat lokalen. 

 

mom 2 Nöt- och djurförbud råder i hela Föreningslokalen.

 

mom 3 De möbler, objekt och gemensamma utrymmen som finns tillgängliga i Föreningslokalen skall behandlas med omsorg av alla som brukar dem.

 

mom 4 Föreningslokalen skall användas för förvaring av elevföreningarnas och Föreningsutskottets material och får ej brukas för personlig förvaring.

 

mom 5 Föreningslokalen skall utrymmas innan angiven stängningstid. De som sätter igång inbrottslarmet kan hållas ansvariga för att betala eventuella utryckningskostnader.

 

mom 6 Elevföreningen som av Föreningsutskottet beslutats vara städansvarig en viss vecka skall grundligt städa Föreningslokalen i enlighet med städguiden som finns på föreningshemsidan. Veckans städansvariga förening annonseras på Föreningslokalens griffeltavla.

 

mom 7 Alla föreningar som har möte i föreningslokalen ansvarar för att städa upp efter avslutat möte.

 

mom 8 Alla godkända elevföreningar har rätt att boka Föreningslokalen. Bokningen görs av kontaktpersonen/kontaktpersonerna digitalt via dokumentet på Föreningsutskottets hemsida

 

mom 9 Föreningar får ej ha monopol på Föreningslokalen för en viss veckodag.

 

mom 10 Om två eller fler elevföreningar bokar Föreningslokalen samma tid har den bokning som gjordes först förtur.

 

mom 11 Tvist gällande bokning av Föreningslokalen avgörs av Föreningsutskottets ordförande.

 

mom 12 Endast godkända elevföreningar har rätt att nyttja Föreningslokalen.

 

mom 13 Föreningsutskottet och Södra Latins Elevkår reserverar sig full rätt att häva bokningar i Föreningslokalen samt boka Föreningslokalen för egen verksamhet vid behov. 

 

mom 14 Inga partipolitiska, ideologiska eller religiösa symboler skall förekomma på väggarna eller på annan plats i Föreningslokalen.

 

mom 15 Uppsättning av oproportionerligt stora planscher, affischer eller andra materiel på väggarna eller övrig yta är ej tillåtet. 

 

mom 16 Föreningsutskottet reserverar sig full rätt att flytta eller ta ner objekt från väggarna om föreningsutskottet anser det nödvändigt.

 

mom 17 Inga kränkande meddelanden eller symboler som individer finner stötande skall förekomma. Om kränkande material upptäcks bör föreningsutskottet kontaktas för att utvärdera situationen och eventuellt ta bort det.  

 

§7 Bidrag

 

mom 1 Alla elevföreningar har rätt att ansöka om bidrag från Södra Latins Elevkår.

 

mom 2 Bidrag beviljas av Södra Latins Elevkårsstyrelse per Föreningsutskottets rekommendation.

 

mom 3 Ansökan om bidrag sker via formuläret på föreningshemsidan.

 

mom 4 Bidrag beviljar ej för mötesfika eller dylikt.

 

§8 Tvist och tolkning

 

mom 1 Vid oklarheter rörande policyn är det i styrelsens tolkning som gäller.

 

mom 2 Om någon anser att policyn har brutits bör personen kontakta Föreningsutskottet för att föreningsutskottet skall utvärdera och bedöma situationen.

 

mom 3 Kontaktpersoner har vid tvist kring tolkningen av föreningspolicyn rätt att muntligen och/eller skriftligen framföra sin tolkning inför styrelsen innan dess att styrelsen går till beslut i frågan om tolkningen av policyn.

 

§9 Ändring av policyn

 

mom 1 För att ändra i policyn krävs att styrelsen beslutar så med en kvalificerad majoritet.

 

mom 2 Ändringar i policyn börjar gälla när protokollet från styrelsemötet är justerat, om inte mötet har beslutat annat.